תנאי שימוש באתר החברה: https://www.dtas.co.il

1. השימוש באתר החברה כפוף לתנאים המפורטים להלן ושימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא את תנאי התקנון והסכים להם.

2. זכויות היוצרים באתר האינטרנט של החברה, דטה טק פתרונות מתקדמים בע"מ (להלן: "החברה") שייכות לחברה ו/או לצד שלישי אשר החברה קיבלה ממנו רשיון שימוש כדין. זכויות אלו חלות, בין היתר, על עיצוב האתר, תכנים, סימני מסחר, בסיסי נתונים, קוד המחשב וכל פרט הקשור בהפעלתו.
אין להעתיק, להפיץ, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת היתר מראש ובכתב מן החברה.אין לאסוף נתונים מן האתר ו/או להפיץ נתונים אלה ברבים ו/או לעשות בהם או באתר שימוש מסחרי כלשהו.  

3. החברה עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר מדויק, מלא ושלם, אך ייתכנו השמטות, טעויות, ומידע לא עדכני, אשר לגביהם החברה אינה נוטלת אחריות. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

4. החברה נוקטת באמצעי הגנה כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר מהוות עבירה פלילית והמשתמש באתר מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למערכות הנ"ל או לסייע בפעולות כנ"ל. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לשיבושים והפרעות בפעילות האתר כתוצאה מפעולות בלתי חוקיות כנ"ל.

5. שירותי האתר ניתנים לשימוש AS IS והחברה לא תישא בכל אחריות לגבי תכונות השרות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש. החברה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לערוך שינויים במבנה האתר, זמינות השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הקשור בהפעלתו, לרבות החלטה על סגירתו המוחלטת.
החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן בלא הפסקות ויהיה חסין מנזקים, קלקולים או תקלות (לרבות תקלות בחומרה, תוכנה, או קווי תקשורת לאתר) אצל החברה ו/או מי מספקיה. 

6. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים חיצוניים לנוחיות המשתמש. אין החברה אחראית לתוכן החומרים שבאתרים חיצונים אלו.

7. רישום לקבלת פניה/מידע: האתר כולל אפשרות למילוי פרטי משתמש לצורך יצירת קשר עימו או לצורך הרשמה לקבלת ניוזלטר. מידע שיווקי ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות במסגרת האתר, או ככל שהדבר מותר על פי חוק. תשומת לבך כי זכותך על פי חוק בכל עת לבקש הסרתך מקבלת חומר שיווקי בפנייה לכתובת: [email protected]

8. הפעילות באתר, לרבות תנאי השימוש, כפופים לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית נתונה בתי המשפט המוסמכים בישראל.

9. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש.

10. בתנאי השימוש שלעיל, לשון זכר כלשון נקבה.

פתיחת קריאת תמיכה
למוצרי סיסקו ולינקסיס

פרטי הלקוח
פרטי המוצר
פרטים נוספים
דילוג לתוכן